top of page

תקנון הגרלה

תקנון הגרלה באתר גוזלי
“ספר מתנה”


1. מבוא
1.1 גוזלי הפקות (להלן – “‘גוזלי”) מכריזה על הגרלה נושאת פרסים, שתתקיים באתר www.gozalypro.com (להלן “האתר”).
1.2 ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
1.3 המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (להלן: “ההיתר הכללי”), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.
1.4 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי המפקח שברחוב ברקוביץ 4, תל אביב, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

2. כללי
2.1 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון אתר גוזלי (בשינויים המחויבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון אתר קודקס), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
2.2 בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את גוזלי מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
2.3 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

3. פרשנות
3.1 בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3.2 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

4. הגדרות
מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
4.1 “ההגרלה” או “המבצע” – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע “ספר מתנה”. הגרלה אחת לזכייה בפרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.
4.2 “הפרס” – ספר מתנה, אשר יוגרל בהגרלה אחת לזוכה יחיד, מבין המשתתפים בהגרלה. הזוכה יוכל לבחור איסוך עצמי או משלוח בתשלום.
4.3 “משתתף” – משתתף בהגרלה הנם אחד מהורי הילד בהתאם בסעיף 5 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.
4.4 “עורכת המבצע” – גוזלי הפקות, פריימן יעקב 20, ראשון לציון.
4.5 “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 6 שלהלן.

5. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה
מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן :
5.1 “מועמדים לזכייה בפרס” – המשתתפים אשר שלחו את היצירה לווטסאפ גוזלי הפקות המפורט.
5.2 במידה וזכה המשתתף בפרס, מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו.

6. תקופת מבצע ההגרלה
6.1 החל מיום 25.3.2021 ועד הודעה חדשה (להלן: “תקופת המבצע”), נערכת באתר “גוזלי הפקות” הגרלה העונה לשם “ספר מתנה”.
6.2 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
6.3 ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של “גוזלי הפקות”.

7. שיטת ההגרלה
7.1 עורכת המבצע תדפיס את שמות המשתתפים אשר שלחו את יצירותיהם והעומדים בתנאי הזכאות להגרלה על גבי פתקים אשר ירוכזו בתיבה במשרדי עורכת המבצע.
7.2 במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמו של הזוכה באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך התיבה, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה.

8. פרסום תוצאות ההגרלה
8.1 בתום המבצע תכריז עורכת המבצע על שם הזוכה בהגרלה אשר יפורסם באתר גוזלי הפקות עד 7 ימים לאחר מועד עריכת ההגרלה.

9. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה
9.1 במהלך 5 ימי העסקים שלאחר פרסום הזוכה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו.
9.2 עורכת המבצע תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
9.3 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
9.4 עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
9.5 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

10. אופן מימוש הפרס
10.1 עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.
10.2 עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר
יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.
10.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.
10.4 הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או
אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל
שיתגלה.

11. המפקח
11.1 כמפקח על ביצוע ההגרלה ישמש חיים גוזלי בית דגן (להלן: “המפקח”).
11.2 החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.
11.3 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
11.4 תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
12. הצהרות המשתתף
12.1 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.
12.2 בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
12.3 כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.
12.4 המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.

13. אחריות
13.1 על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת המבצע. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.
13.2 ההשתתפות בהגרלה נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו בהגרלה. ככל שעל אף האמור, עורכת ההגרלה או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
14.3 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
14.4 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
14.5 עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

bottom of page